TULASI

Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

09.06.2018.

SPIRITUAL CONSULTATIONS – 9 JUNE 2018 SATURDAY – DAŚAMĪ


THE OTHER SIDE OF MARRIAGE -- GṚHASTHA ĀṢHRAMA

 

Generally, a person cannot make much advancement in spiritual consciousness if he is married. He becomes attached to his family and is prone to sense gratification. Thus his spiritual advancement is very slow or almost nil.

 

DRUGA STRANA BRAKA -- GṚHASTHA ĀṢHRAMA

 

Ljudi u braku obično ne mogu ostvariti veliki duhovni napredak. Postaju vezani za svoju porodicu i skloni zadovoljavanju čula. Tako veoma sporo duhovno napreduju ili gotovo uopšte ne napreduju.

 

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Antya-līlā 13.112 Purport

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

06.06.2018.

SPIRITUAL CONSULTATIONS -- 6 JUNE 2018 WEDNESDAY – SAPTAMĪ

 

  

Ukoliko, između ostaloga,  nemamo jake vladaoce, potrebne aspekte i koncetracije planeta u kućama dharme – 1, 5 i 9, te i druge karmičke pokazetelje u vedskom horoskopu u tom smislu, da bi se uopće mogli posvetiti kako treba dharmi, trebamo vidjeti s upućenim osobama u te stvari --  šta uraditi. Sve je to personalno, od osobe do osobe. Inače, nećemo biti baš zadovoljni brzinom kojom duhovno napredujemo i pored upućenih molitvi, pokušaja svakodnevnog mantranja i drugih seva.

 

Dakako, kada se malo istreniramo, uvijek vrijedi i vrlo jednostavna formula: što više mantramo – više ćemo i mantrati!

 

29.05.2018.

BHAGAVAD-GĪTĀ AS IT IS 14.26

 

WHAT IS THE MEANS OF ATTAINING TO THE TRANSCENDENTAL POSITION?

 

KAKO SE MOŽE DOSTIĆI TRANSCENDENTALNI POLOŽAJ?

 

KOMENTAR: Svaki dan nas vijaju određene okolnosti, ili drugačije rečeno različiti uticaji guna [odlika] materijalne prirode, što zavisi od više faktora: naših karmičkih potencijala i uslovljenosti, truda i vremena koje ulažemo, te specijalno od viših faktora – milosti i blagoslova koje dobijamo ili ne dobijamo. Moramo postepeno realizirati da svaki dan oko nas pada prava kiša milosti i blagoslova. Figurativno rečeno, samo trebamo ispružiti ruke, te odbaciti kamenje i prihvatiti dragulje. Kako možemo transcendirati [nadići] uticaje tri gune materijalne prirode je današnja tema.

 

STIH 26

 

māṁ ca yo ’vyabhicāreṇa   bhakti-yogena sevate

sa guṇān samatītyaitān   brahma-bhūyāya kalpate

 

SYNONYMS: mām — unto Me; ca — also; yaḥ — a person who; avyabhicāreṇa — without fail; bhakti-yogena — by devotional service; sevate — renders service; saḥ — he; guṇān — the modes of material nature; samatītya — transcending; etān — all these; brahma-bhūyāya — elevated to the Brahman platform; kalpate — becomes.

 

Onaj, ko uvijek predano služi i ni u kakvim okolnostima ne pada, odmah transcendira gune materijalne prirode i tako dolazi na razinu Brahmana.

 

SMISAO: Ovaj stih je odgovor na Arjunino treće pitanje: "Kako se može dostići transcendentalni položaj?" Kao što je već bilo objašnjeno, materijalni svijet djeluje pod opsjenom guna materijalne prirode. Osoba ne bi trebala biti uznemirena djelatnostima guna prirode; umjesto da svoju svjesnost zaokupi takvim djelatnostima može je prenijeti na djelatnosti za Kṛṣṇu. Djelatnosti za Kṛṣṇu. su poznate kao bhakti-yoga - neprestano djelovanje za Kṛṣṇu. To se odnosi ne samo na Kṛṣṇu, već i na Njegove različite potpune ekspanzije kao što su Rāma i Nārāyaṇa. Kṛṣṇa ima bezbroj ekspanzija. Smatra se da je onaj ko služi bilo koji oblik Kṛṣṇe, ili Njegovih potpunih ekspanzija, na transcendentalnom položaju. Također trebamo primijetiti da su svi Kṛṣṇini oblici potpuno transcendentalni, puni blaženstva i znanja i vječni. Takve Božanske Osobe su svemoćne i sveznajuće i imaju sve transcendentalne odlike. Ako neko s nepokolebljivom odlučnosti služi Kṛṣṇu ili Njegove potpune ekspanzije, može lako nadići gune materijalne prirode, koje se vrlo teško mogu nadići. To je već bilo objašnjeno u sedmom poglavlju. Onaj ko se preda Kṛṣṇi odmah nadilazi uticaj guna materijalne prirode. Biti svjestan Kṛṣṇe ili predano služiti znači postati jednak Kṛṣṇi. Gospodin kaže da je Njegova priroda vječna, blažena i puna znanja, a živa bića su dijelovi i čestice Svevišnjeg, kao što su čestice zlata dio rudnika zlata. Tako je živo biće u svom duhovnom položaju kvalitativno jednako zlatu, Kṛṣṇi. Razlika u osobnosti i dalje postoji, inače ne bi bilo govora o bhakti-yogi. Bhakti-yoga znači da postoji Gospodin, bhakta i razmjena ljubavi između Gospodina i bhakte. Prema tome, Svevišnja Božanska Osoba i živo biće su dvije osobe, inače bhakti-yoga ne bi imala smisla. Ako osoba nije utemeljena na istom transcendentalnom položaju kao Gospodin, ne može služiti Svevišnjeg Gospodina. Da bi postao kraljev osobni pomoćnik, čovjek mora steći kvalifikacije. Kvalifikacija je postati Brahman, ili osloboditi se sve materijalne zagađenosti. U vedskoj literaturi je rečeno: brahmaiva san brahmāpy eti. Osoba može dostići Vrhovni Brahman ako postane Brahman. To znači da mora postati kvalitativno jednaka Brahmanu. Dostigavši Brahman, ne gubi svoj vječni identitet Brahmana kao osobne duše.

 

Chapter Fourteen: The Three Modes of Material Nature

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 14.26

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- VASANTA PAÑCAMĪ – 1 FEBRUARY 2017 https://www.facebook.com/tovp.mayapur/
18.05.2018.

PSYCHOLOGICAL THERAPY -- PSIHOLOŠKA TERAPIJA KOJU NAM U OPASNIM SITUACIJAMA MILOSTIVO NUDI NAŠ PRAVI PRIJATELJ SVEVIŠNJI GOSPODIN KṚṢṆA [PART 1]


STIH 21

 

yo yo mayi pare dharmaḥ    kalpyate niṣphalāya cet

tad-āyāso nirarthaḥ syād    bhayāder iva sattama

 

SYNONYMS: yaḥ, yaḥ — whatever; mayi — unto Me; pare — the Supreme; dharmaḥ — is religion; kalpyate — tends; niṣphalāya — toward becoming free from the result of material work; cet — if; tat — of that; āyāsaḥ — the endeavor; nirarthaḥ — futile; syāt — may be; bhaya-ādeḥ — of fear and so on; iva — as; sat-tama — O best of saintly persons.

 

O Uddhava, greatest of saints, in a dangerous situation an ordinary person cries, becomes fearful and laments, although such useless emotions do not change the situation. But activities offered to Me without personal motivation, even if they are externally useless, amount to the actual process of religion.

 

PURPORT: Even the most insignificant activity, when offered to the Supreme Lord without personal desire, can elevate one to the perfection of spiritual life. Actually, Lord Kṛṣṇa always protects and maintains His devotee. But if a devotee cries to the Lord for protection or maintenance, desiring to continue his devotional service unimpeded, Lord Kṛṣṇa accepts such apparently unnecessary appeals to be the highest religious process.

 

O Uddhava,  najveći  od  svetaca,  u  opasnoj  situaciji  obična  osoba plače,  prestraši  se  i  jadikuje,  iako  takve  beskorisne  emocije  ne  mijenjaju  prilike. Ali  aktivnosti,  ponuđene  Meni  bez  lične  motivacije,  čak  i  ako  su  izvana gledano beskorisne, dovode do stvarnog procesa religije.

 

SMISAO: Čak i beznačajne aktivnosti, kada se ponude Svevišnjem Gospodinu bez ličnih želja, mogu da uzdignu do savršenstva duhovnog života. Zapravo, Gospodin Kṛṣṇa uvijek štiti i održava Njegovog bhaktu. Ali, ako bhakta plače Gospodinu za zaštitu, ili održavanje, želeći nastaviti predano služenje nesmetano, Gospodin Kṛṣṇa prihvaća naizgled nepotrebne apele kao najviši religiozni proces.


Stay Tuned. To Be Continued.

 

 Canto 11: General History           Chapter 29: Bhakti-yoga

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 11.29.21

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – VASANTA PAÑCAMĪ – 1 FEBRUARY 2017 https://www.facebook.com/tovp.mayapur/
12.04.2018.

WHO IS CRAZY? -- KO JE LUD? [PART 3]

 

 

SVI MLAĐI LJUDI IZGLEDAJU FRUSTRIRANI. TO NIJE DOBRO STANJE, KADA MLADA GENERACIJA, KOJA JE BUDUĆA NADA ZEMLJE, OSJEĆA DA NEMA NADE. NJIHOVA JE BUDUĆNOST TAMNA. ZAŠTO? ZATO ŠTO NEMAJU USMJERENJA.

 

JA SAM VJEČAN. GOSPODIN JE VJEČAN I JA SAM TAKOĐER VJEČAN, KAO SASTAVNI DJELIĆ VRHOVNOG BOGA. PREMA TOME, MOJ SAMOINTERES JE DA POSTIGNEM TAJ ŽIVOT VJEČNOSTI, ŽIVOT POTPUNE SREĆE I BLAŽENSTVA, ŽIVOT POTPUNOG ZNANJA. TO JE MISIJA MOG ŽIVOTA. I ONAJ KO UZME TAJ POLOŽAJ OZBILJNO, KO PRIHVATI TU MISIJU ŽIVOTA I TRUDI SE ZA TO SAVRŠENSTVO, STVARNO JE BUDAN. A OSTALI, KOJI NISU NA TOJ RAZINI, SPAVAJU. TO JE OZNAKA USPAVANOG ČOVJEKA. ČOVJEK KOJI NAPORNO RADI ČITAV DAN, NIJE STVARNO BUDAN. ON SPAVA ZATO ŠTO JE NJEGOVA STVARNA INTELIGENCIJA USPAVANA. ON JE IZGUBIO SVOJ SAMOINTERES. ON NE ZNA KOJI JE STVARNI INTERES LJUDSKOG ŽIVOTA.

 

LJUDI TEŠKO RADE I ZARAĐUJU DOVOLJNO DA JEDU. POSEBNO U VAŠOJ ZEMLJI [USA], IMA DOVOLJNO SREDSTAVA ZA HRANU, I NIKO NE SKAPAVA OD GLADI. TO JE U REDU, ALI ONI IPAK NISU ZADOVOLJNI. JA SAM TO VRLO PAŽLJIVO PROUČIO. SVI MLAĐI LJUDI IZGLEDAJU FRUSTRIRANI. TO NIJE DOBRO STANJE, KADA MLADA GENERACIJA, KOJA JE BUDUĆA NADA ZEMLJE, OSJEĆA DA NEMA NADE. NJIHOVA JE BUDUĆNOST TAMNA. ZAŠTO? ZATO ŠTO NEMAJU USMJERENJA. ŠTA JE CILJ ŽIVOTA? ŠTA ĆE ONI POSTATI? FILOZOFIJA JE: TEŠKO RADI, ZGRNI DOLARE, I UŽIVAJ KAKO ŽELIŠ. TO JE ZASTRANJENJE. ZBOG TOGA MLADI NISU SRETNI. STOGA ONI PRIBJEGAVAJU ZADOVOLJSTVU U NEČEMU ŠTO JE NEPOŽELJNO. ALI TO NE MOŽE DATI POTPUNO ZADOVOLJSTVO.

 

VIDJELI STE OKEAN. KAKO JE PUN! OKEAN JE TOLIKO MOĆAN, KADA BI SE PODIGAO, ČITAV GRAD NEW YORK BIO BI POTOPLJEN VODOM. ALI, TO NAS NE UZNEMIRAVA. ON NE PRELAZI SVOJE GRANICE. KADA BUDEMO VLADALI ČULIMA BIĆEMO UPRAVO KAO VELIKI OKEAN --- IAKO PUNI DUHOVNOG ZNANJA, TIHI I MIRNI NE UZNEMIRAVAJUĆI NIKOGA I NE UZNEMIRAVAJUĆI SE I SAMI. MIRNI!

 

KOMENTAR: U današnje vrijeme velikih karmičkih pročišćenja, čitav svijet se trese kao u groznici, tako da i sami nećemo moći proći bez intezivnijeg rada na sebi. Ali znajmo da to ide step by step – korak po korak. Naš sopstveni duhovni interes je i najpreči. Svevišnji Gospodin i opunomoćeni upravljači univerzuma uvijek imaju dodatna sredstva na raspolaganju da nas inspirišu i privole na dodatno pročišćavanje -- htjeli mi to ili ne. Neka od tih sredstava su i sadašnji napeti aspekti nebeskih tijela, pomoću kojih mudre osobe mogu shvatiti šta im je raditi. Ako mislimo naprijed moramo se okrenuti bona fide duhovnim učiteljima svijeta, śāstrama i sādhuima – svetim osobama, koje su već prešle dio puta koji je tek pred nama. Dakle, prvo se moramo početi družiti sa svetim osobama i śāstrama [svetim vedskim spisima], da bi uopće krenuli pravim putem i da pokušamo steći početne blagoslove i milost za dalje na dugom putu duhovnih traganja. Najgore je ne činiti ništa za svoje postepeno duhovno napredovanje i prepustiti se svim vrstama uživanja, te u stvari služiti mamona, što je, kako znamo, permanentni zadatak onih sila i njihovih pobornika, koje žele da nas zadrže što dalje od transcendentalnih znanja višeg ranga i pravih vrijednosti.

 

Radi podsjećanja, u tekstu je ponovo naveden stih koji obrađujemo -- Bhagavad-gītā As It Is 2.69. Da se prisjetimo i kraja zadnjeg posta: U Bhagavad-gīti, Bhagavan, Svevišnja Božanska Osoba, Śrī Kṛṣṇa kaže: “Arjuna, zašto se bojiš boriti? Ja, ti i svi ovi kraljevi i vojnici, koji su se okupili pred nama - svi oni – postojali su prije, postoje sada i nastaviće postojati u budućnosti. Nema ni rođenja ni smrti. Tako ovo ratovanje treba biti na razini tijela. Nemoj ga se bojati!“ U današnjem tekstu možemo lako pronaći i odgovor na pitanje: “Šta je misija mog života?”

 

Predhodne postove ove veoma interesantne teme možete naći pretraživanjem po datumima na:

 

PART 1 – 10.10 2017: http://tulasi.blogger.ba/

PART 2 – 17.12 2017: http://tulasi.blogger.ba/

 

Ili im direktno pristupiti preko niže navedenih perma linkova bez pretraživanja po datumima:

 

PART 1: http://tulasi.blogger.ba/arhiva/2017/10/10/4074349

PART 2: http://tulasi.blogger.ba/arhiva/2017/12/17/4082408

 

STIH 2.69

 

yā niśā sarva-bhūtānāḿ   tasyāḿ jāgarti saḿyamī

yasyāḿ jāgrati bhūtāni   sā niśā paśyato muneḥ

 

Ono što je noć za sva bića -- je vrijeme buđenja za samoovladanu osobu, a ono što je vrijeme buđenja za sva bića -- je noć za introspektivnog mudraca.

 

WHO IS CRAZY? -- KO JE LUD?

 

Tu smo tačku već razmatrali. Čovjek je mora shvatiti: "Ja sam čista duša". Moja svjesnost simptom je mog prisustva kao čiste duše. Znam što se desilo u mom proteklom životu. Mogu također pamtiti i ono što se sada dešava. Mogu nagađati o svom budućem životu. Barem pravim planove za svoju budućnost. Ako nemam svoju budućnost, zašto bih planirao? Ali, ja sam s onu stranu te prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Ja sam vječan. Gospodin je vječan, i ja sam također vječan, kao sastavni djelić Vrhovnog Boga. Prema tome, moj samointeres je da postignem taj život vječnosti, život potpune sreće i blaženstva, život potpunog znanja. To je misija mog života. I onaj ko uzme taj položaj ozbiljno, ko prihvati tu misiju života, i trudi se za to savršenstvo, stvarno je budan. A ostali, koji nisu na toj razini, spavaju. To je oznaka uspavanog čovjeka. Čovjek koji naporno radi čitav dan, nije stvarno budan. On spava zato što je njegova stvarna inteligencija uspavana. On je izgubio svoj samointeres. On ne zna koji je stvarni interes ljudskog života.

 

Čitava nas vedska književnost zaklinje: "Nemojte spavati! Nemojte spavati! Budite budni! Budite budni! Ustanite! Ustanite iz tog sna! Iskoristite dar koji sada imate! Ne budite glupi!"

 

Ljudi teško rade i zarađuju dovoljno da jedu. Posebno u vašoj zemlji [USA], ima dovoljno sredstava za hranu, i niko ne skapava od gladi. To je u redu, ali oni ipak nisu zadovoljni. Ja sam to vrlo pažljivo proučio. Svi mlađi ljudi izgledaju frustrirani. To nije dobro stanje, kada mlada generacija, koja je buduća nada zemlje, osjeća da nema nade. Njihova je budućnost tamna. Zašto? Zato što nemaju usmjerenja. Šta je cilj života? Šta će oni postati? Filozofija je: teško radi, zgrni dolare, i uživaj kako želiš. To je zastranjenje. Zbog toga mladi nisu sretni. Stoga oni pribjegavaju zadovoljstvu u nečemu što je nepoželjno. Ali to ne može dati potpuno zadovoljstvo.

 

Ovdje je povoljna prilika. Bhagavad-gītā vam može pokazati vaš stvarni život. Iskoristite to! Obratite se naročito mlađim ljudima: "Nemojte biti frustrirani; nemojte biti razočarani! Potpuno uživajte u vašoj budućnosti. Svi ste vi sastavni djelići Vrhovnog.“ Īśvara parama Kṛṣṇa sac-cid-ānanda vigraha. Gospodin kaže: "Oh, ta jadna živa bića! Tako mnogo pate. Osjećaju se frustriranima. Oh, oni su Moji sastavni djelići". Tako On dolazi da nas pozove. "Moji dragi dječaci, Moja draga djeco, zašto patite? Molim vas da Me poslušate. Ostavite sve svoje poslove. Samo Mene slušajte. Nastojte slijediti što vam kažem. Ja ću vas osloboditi od svih posljedica grijeha." U Bhagavad-gīti ćete naći da se ovo jamči. Jednostavno se prepustite Gospodinu. Ne govori tako jedino Śrī Kṛṣṇa, naravno. Isus Krist takođjer je govorio na isti način: "Dođite k meni, svi vi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vam dati počinka. Uzmite moj jaram na sebe i učite od mene; jer sam krotka i ponizna srca: I, naći ćete počinak svojim dušama. Jer moj je jaram sladak i breme je moje lako." [Matej, 11.28-30]. To je poruka osoba koje dođu iz duhovnog svijeta - iz kraljevstva Božjeg, Kṛṣṇinog carstva. To je jedina poruka.

 

Tako, u stvari, Bhagavad-gītā vam daje svjetlo koje vodi do sretnog života. Nemojte propustiti tu povoljnu priliku! Pokušajte to čuti, usvojiti. Śrī Caitanya Mahāprabhu  je to učinio vrlo jednostavnim. Da ispunimo misiju svog života, postoji devet različitih procesa predanog služenja [devet važnijih od ukupno 64 procesa]: slušanje, pjevanje i mantranje, sjećanje, obožavanje, prihvaćanje, služenje, žrtvovanje svega, prijateljstvo i upućivanje molitvi. Od tih devet, prva dva procesa, koja su glavna i najvažnija, jesu śravaṇam-kīrtanam viṣṇoḥ. Slušajte i slavite! To će očistiti vaše srce od prašine koja se nakupila kroz toliko mnoga rođenja i vidjećete stvari vrlo jasno.

               

Svāmī i gosvāmī su riječi istog značenja, a znače "osoba koja potpuno vlada čulima". Nemojte misliti da ne možete kontrolirati svoja čula. Svako je sposoban. Dobit ćete snagu pomoću ovog procesa. Ovo mantranje i pjevanje Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare, Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare --- pomoći će vam. Ne budite snuždeni misleći da nemate snage. Dobit ćete snagu. Nastavite taj proces. Kīrtanam-śravaṇam znači mantranje i pjevanje. Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare, Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare. I, slušajte neke dijelove iz Bhagavad-gīte i Śrīmad Bhāgavatama. Iskoristite ta dva procesa i naći ćete snagu za svoj duhovni život. Čovjek se treba utemeljiti u tom položaju kontrole čula.

 

Vidjeli ste okean. Kako je pun! Okean je toliko moćan, kada bi se podigao, čitav grad New York bio bi potopljen vodom. Ali, to nas ne uznemirava. On ne prelazi svoje granice. Kada budemo vladali čulima bićemo upravo kao veliki okean --- iako puni duhovnog znanja, tihi i mirni ne uznemiravajući nikoga i ne uznemiravajući se i sami. Mirni!

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

REFERENCE:

 

Rāja Vidyā – The King of Knowledge – Who Is Crazy?

Chapter Two: Contents of the Gītā Summarized

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 2.69 & Purport

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

08.04.2018.

SPIRITUAL CONSULTATIONS -- 8 APRIL 2018 SUNDAY -- AṢṬAMĪ

 

 

BHAKTI CAUSES BHAKTI -- BHAKTI UZROKUJE BHAKTI 

 

Budući da je Gospodin podređen Svome bhakti [sva-bhakta vaśyatā], On dopušta da Njegova milost slijedi milost Njegovog bhakte i u tome uopšte ne postoji nepravilnost. Čak i ako prihvatamo bhaktinu milost, kao uzrok bhakti, uzrok te milosti je sama bhakti koja prebiva unutar njegovog srca. Bez posjedovanja bhakti ne postoji mogućnost da osoba drugima da milost. Bhakti uzrokuje bhakti.  Tako je  dokazana samoispoljavajuća, nezavisna priroda bhakti.

 

KOMENTAR: Kada nekom velikom milošću, počnemo pomalo dobijati bhakti nakon godina i godina mantranja i služenja, možemo je pokušati dijelom podariti i drugima, inače nema šanse da nekome dajemo bhakti, ako je i sami nemamo. To možemo lako provjeriti u svakidašnjoj praksi i propovijedanju.

 

REFERENCE:

 

Bhakti Trilogy -- Trilogija predanosti -- Śrī Mādhurya Kādambinī – Mańgalācaraṇa -- Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura.

29.03.2018.

SPIRITUAL CONSULTATIONS -- 29 MARCH 2018 THURSDAY -- TRĀYODAŚĪ


EDUKACIJA EDUKATORA

 

Dok nam, figurativno rečeno, mlade generacije u školama i na fakultetima uče, kako vukovi savijaju gnijezda na drveću,  skoro da nema ništa od istinskog oporavka društva i normalnog duhovnog napretka svakog pojedinca i društva u cjelini, te općeg prosperiteta na svim razinama. Potrebno je poraditi na postepenom uvođenju vedskog  sistema obrazovanja, masovnijoj primjeni sofisticirane vedske nauke i kulture, te dodatnoj edukaciji svih segmenata društva u vedska znanja višeg ranga. Pored temeljitih reformi u svim segmentima društva, kao u sistemu obrazovanja,  pravosuđa, medicine, upravljanja prirodnim resursima, državne uprave, etc., neophodna je i edukacija u pogledu opće kulture ishrane i življenja, osnivanja porodica i načina izdržavanja, zaštite krava od svakog ubijanja i nanošenja patnji, te njihovog uzgajanja isključivo radi dobijanja mlijeka i mliječnih proizvoda, osnivanja eko-farmi i svega ostaloga što zadire u sve pore ljudskih života.

 

Moramo znati da prema višim karmičkim zakonima, svuda tamo gdje krave, bikovi i telad nisu zaštićeni na svaki mogući način, specijalno od odgajanja za ubijanje i konzumiranje namirisanih i tobože lijepo upakiranih dijelova njihovih leševa u demonskim trgovinama – ni ljudi neće biti zaštićeni. Izbijaće stalni sukobi, agresije, ratovi, genocidi, neimaština, pljačkanje i zaposjedanje tuđe zemlje, žena, kuća, imovine, uništavanje prirodnih resursa i infrastrukukture, epidemije bolesti, velike prirodne katastrofe, zemljotresi, orkanski vjetrovi, poplave, velike hladnoće, vrućine, vulkanske erupcije, etc. Preciznije, svi koji na neki način učestvuju u tom lancu odgajanja krava za klanje i ubijanje na druge načine, trgovinu dijelovima njihovih leševa, pripremi i nuđenju drugima, te konzumiranje -- dobijaju veoma oštre karmičke rekacije i odlazak dugi niz života na jedan od 28 sistema paklenih planeta, a već i ovaj život se pretvara u pravi pakao. Dakle, nameće se prirodna potreba za osnivanjem eko-farmi za zaštitu krava i uzgajanje isključivo radi dobijanja mlijeka i mliječnih proizvoda. A, barem pašnjaka imamo i više nego dovoljno za trenutne potrebe. Iz ovoga vidimo da postoje dublji razlozi za sve probleme u današnjim ljudskim društvima u svijetu, kao i kod nas. Nemoguća je misija i puko traćenje vremena promijeniti nešto na bolje nekim uobičajenim svjetovnim politikama.

 

OSNIVANJE VEDSKIH CENTARA ZA EDUKACIJU -- Za sve gore pobrojano, kao i ono što možda nije ovom prilikom, neophodna je sistematska edukacija edukatora u sofisticirana vedska znanja višeg ranga. U Engleskoj i još nekim zapadnim zemljama na najprestižnijim univerzitetima, djeca već godinama uče Sanskrit [Sanskrit je Deva Nagari jezik – jezik viših nebeskih rasa i duhovnog svijeta], proučavaju Bhagavad-Gītu i bazične duhovne poente. Ako budemo čekali da nam neko drugi organizira i servira znanje, koje već postoji hiljadama godina, nećemo se skoro osloboditi od lažnih, prolaznih tjelesnih imenovanja, koja dolaze od materijalističkih koncepcija života, poistovjećivanja s materijom i našeg fols-ega [lažnog ja]: “Ja sam ovo…”, a “Oni su ono nešto drugo…”, “Moj Bog”, “Moje Sunce”, “Moja nacija”, etc. A u konačnici ništa nije naše, sve je Božije.  I opet ćemo se pitati što nam to svijet ne pomaže, kao da smo svi teški hronični bolesnici  i zašto smo zadnji u svemu. Istine radi, ima i kod nas rijetkih svijetlih primjera. Tako, prema informacijama iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, čak i u manjim gradovima ima primjera, kada uposlenici na stolovima drže Bhagavad-Gītu As It Is His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda i pokušavaju da primjene ono što mogu u datom trenutku od mnogobrojnih duhovnih poenti u svojim životima. Takvim malobrojnim dobronamjernim osobama zaista je potrebna snažna podrška već iskusnih bhakta na njihovom putu, ali i njihov vlastiti veliki trud i vrijeme, pored niza povoljnih karmičkih okolnosti, te blagoslova i milosti koje dobijaju, ili ne dobijaju.

 

 

 

 

13.03.2018.

MELBOURNE AUSTRALIA -- ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM 6.1.1-2 -- HIS DIVINE GRACE A.C. BHAKTIVEDĀNTA SWĀMĪ ŚRĪLA PRABHUPĀDA LECTURE – 22 MAY 1975

13.02.2018.

SPIRITUAL CONSULTATIONS -- 13 FEBRUARY 2018 TUESDAY – TRĀYODAŚĪ

 

IN OUR MATERIAL STAGE WE CAN SEE NEITHER OURSELVES NOR THE LORD.

 

In our material stage we can see neither ourselves nor the Lord for want of spiritual vision. But when we are liberated from material affection and are situated in our original spiritual form we can see both ourselves and the Lord face to face. Mukti means to be reinstated in one’s original spiritual status after giving up the material conception of life. Therefore, human life is specifically meant for qualifying ourselves for this spiritual liberty.

 

NA NAŠOJ MATERIJALNOJ RAZINI NE MOŽEMO VIDJETI NI SEBE NI GOSPODINA.

 

Na našoj materijalnoj razini ne možemo vidjeti ni sebe ni Gospodina zbog nedostatka duhovne vizije. Međutim, kada se oslobodimo  privrženosti materiji i povratimo u svoj izvorni duhovni oblik, možemo vidjeti i sebe i Gospodina licem u lice! Mukti znači ponovo uspostaviti svoj izvorni duhovni položaj po napuštanju materijalnog svaćanja života. Stoga je ljudski život posebno namijenjen ostvarivanju preduvjeta za ovu duhovnu slobodu.

 

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam  1.8.4 Purport

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – VASANTA PAÑCAMĪ – 1 FEBRUARY 2017  https://www.facebook.com/tovp.mayapur/
10.02.2018.

SUBLIMINAL AND SUPRALIMINAL MESSAGES – SECRET WEAPON -- SUBLIMINALNE I SUPRALIMINALNE PORUKE – TAJNO ORUŽJE [PART 1]

 

DA LI SU NAŠE MISLI ZAISTA NAŠE?

 

SVE VEĆA POSTEPENA DEGRADACIJA LJUDSKE RASE, KOJA JE PREMA VEDSKIM SPISIMA PREDVIĐENA U KALI YUGI, MOŽE SE USPJEŠNO NEUTRALIZIRATI VEDSKIM MANTRAMA, SREDSTVIMA SAMORAZVOJA I ZAŠTITE, PRIMJENJIVANIM U PRAKSI HILJADAMA GODINA. SVAKODNEVNO PAŽLJIVO PONAVLJANJE MANTRI I STIHOVA SU USVOJILE I NEKE DRUGE KULTURE, TE DUHOVNE I RELIGIOZNE TRADICIJE U SVIJETU, POD NEKIM DRUGIM IMENOM, OBLIKOM I SADRŽAJIMA, ALI, ONE NAM NE DAJU NIKAKVU GARANCIJU ZA OSLOBAĐANJE OD MATERIJALNIH VEZANOSTI, A POGOTOVO NE I DOSTIZANJE DUHOVNOG SVIJETA. GARANCIJU ZA ISTO DAJU SAMO BONA FIDE VEDSKE MANTRE PRIMLJENE U SISTEMU VJERODOSTOJNOG UČENIČKOG NASLIJEĐA.

 

MLADE GENERACIJE UČE MNOGOBROJNE NEPOTREBNE STVARI. AKO ŽELIMO DA SVAKO LJUDSKO DRUŠTVO KRENE NAPRIJED, TADA SE EDUKATORI U SVIJETU MORAJU FOKUSIRATI NA EDUKACIJU MLADIH, ALI NE ZAPOSTAVLJAJUĆI EDUKACIJU I DRUGIH GENERACIJA, TE KAKO USVOJITI I PRAKTIČNO KORISTITI VEDSKA ZNANJA. ZA ISTO JE POTREBNO PRVO EDUCIRATI EDUKATORE EDUKATORA. SVE OVO VEĆ SE RADI U POJEDINIM ZAPADNIM ZEMLJAMA, NEMOJMO ČEKATI DA OPET BUDEMO POSLJEDNI, KAO SKORO U SVEMU.

 

SVAKODNEVNO SMO UPRAVO PREPLAVLJENI OGROMNIM KOLIČINAMA BUKE, INFORMACIJA I RAZLIČITIH VRSTA ŠUMOVA, ŠTO JAKO ŠTETNO UTIČE NA MOGUĆNOST FOKUSIRANJA NA DUHOVNU PRAKSU – SĀDHANU, TE VEDSKE MANTRE, TRANSCENDENTALNA VEDSKA ZNANJA VIŠEG RANGA I MOGUĆNOST SAMORAZVOJA I SAMOSPOZNAJE. 

 

Nekada nam se može učiniti da smo već daleko stigli u duhovnom procesu  i ovladavanju znanjima višeg ranga, ali najčešće to je samo privid naše realnosti. Pored toga, postepeno napredujući intrigantnim stazama duhovnih potraga, često možemo svjesno, ili nesvjesno zanemariti neke esencijalne stvari u životu i praviti različite kompromise s uputama śāstra [svetih spisa], kao i ne obraćati dovoljno pažnje izbjegavanju mnogobrojnih prepreka i zamki māye, iluzorne energije Svevišnjeg Gospodina. Potom se na to, kao po nekom pravilu vežu i različite umne špekulacije, mis-koncepcije, etc., preko svjesnog odabira i čitanja špekulativne literature poznatih i manje poznatih svjetskih špekulatora i nazovi filozofa, često ovisnika o teškim drogama, za koje zbog neupućenosti nekada možemo pogrešno misliti da su neki autoriteti za određena podrućja.  A, zatim neizostavno dolaze na red i još suptilnije zamke, koje nam dolaze u vidu poruka na veoma različite načine, specijalno u obliku zvuka i slike – to su subliminalne i supraliminalne poruke, rečeno zapadnom terminologijom. Puno toga zavisi i od toga u kakvim se karmičkim periodima trenutno nalazimo i jako je dobro da se detaljno upoznamo s istim, preko upućenih vedskih astrologa. Naša karma iz ovog i prošlih života nije sve u svemu, kao što bi se reklo, ali je jako bitan faktor. Tu su još i naš trud i vrijeme koje ulažemo u samospoznaju, svakodnevnu duhovnu praksu – sādhanu i znanja višeg ranga, te specijalno milost i blagoslovi, koje dobijamo, ili ne dobijamo.

 

U suptilne subliminalne i supraliminalne poruke ubrajaju se i svjesno, ili nesvjesno upijanje različitih zvučnih efekata preko dužeg slušanja, izvođenja, te zatim ponavljanja određenih ritmova i riječi čulne tehno muzike, što ostavlja dubok trag u našoj podsvijesti i kasnije je to veoma teško izbaciti iz uma i podsvijesti. Primjera radi, u boljim diskotekama  na zapadu posjetioci dobijaju bežične slušalice i slušaju muziku baš direktno, dakle bučna muzika dopire direktno do mozga.  Dakako, to je obično kombinirano s uzimanjem različitih droga, na početku obično blažih, kao što je sintetička psihostimulatorna droga ekstazi i drugi stimulansi, jaka alkoholna pića, etc., ali kasnije dolazi do stvaranja ovisnosti i uzimanja sve jačih droga, kao marihuane, kokaina, etc.  

 

Za razliku od svjetovne uživalačke muzike i ritmova, komponiranih isključivo prema modelu sviđanje-nesviđanje, moramo znati da postoji vedska muzika, koncipirana na vedskoj nauci o zvuku, koja se naziva Śabda. Da ukratko pomenemo da postoje i melodije--rāge, koje su komponirane za tačno određeno doba dana.

 

Dakle, generalno posmatrano, svakodnevno je oko nas prisutno pravo mnoštvo subliminalnih i supraliminalnih poruka, kojima smo bombardirani praktično svakog trena preko tv ekrana, filmova, spotova i drugih proizvoda filmske industrije, preko interneta, mobitela, mjesta gdje se izvodi i sluša tehno muzika, jambo plakata, reklama na ulicama, u trgovinama, bankama, mjestima za relaksaciju i na mnogim drugim mjestima. Sve to nosi sa sobom određene subliminalne i supraliminalne poruke, koje potom bivaju uskladištene duboko u našoj podsvijesti i mogu izači na površinu u najnezgodnijem trenutku.

 

To veoma dobro znaju oni koji se bave karmički nedozvoljenim i strogo kažnjivim aktivnostima – organiziranom prostitucijom i imanjem razuzdanog seksa izvan regulirane bračne zajednice; proizvodnjom, pripremanjem i distrubucijom nedodirljivih stvari za ljudsku populaciju, specijalno nedodirljivih sastojaka za ishranu i piće – leševa ubijenih životinja, riba i školjki, ptica, peradi, njihovih mladih i jaja; te droga, alkohola i drugih različitih opijata; organiziranje i upražnjavanje različitih vidova kockanja, klađenja, lutrija i igara na sreću -- te njihovog  reklamiranja preko zvučnih i video spotova, etc. Agresivnim i stalnim ponavljanjem reklama, kombinirano s određenim zvučnim efektima, slikama, spotovima i izgovorenim riječima,  nastoji se uvećati potrošački mentalitet kod većine ljudi, upravo pomenutih karmički strogo zabranjenih stvari, aktivnosti i sastojaka za ljudsku ishranu.

 

Međutim, kada se pominje tiho oružje,  subliminalne i supraliminalne poruke i simboli, veliki uticaj ostvaruju određene agencije i državne institucije pogotovo na zapadu, ali i na istoku, koje se još od proteklih stoljeća i stalne težnje kapitala za ekspanzijom na nova tržišta, preko generiranja međunarodnih sukoba i svjetskih ratova u borbi uvijek za nove teritorije, te dominaciju i besplatno iskorištavanje prirodnih resursa i jeftine radne snage – specijaliziraju i za hladne ratove i za hladnoratovsku politiku, danas nazvane i hibridnim ratovanjem. To su u stvari sve imena i vrste specijalnih oblika psihološkog ratovanja. Postoje čitavi timovi stručnjaka različitih profila u institucijama, agencijama, udruženjima i zakladama, koje se bave ovim aktivnostima. Obično imaju kao paravan neki ekonomski, naučni, kulturni, ili humanitarni projekt, ili se pak drže u strogoj tajnosti kao i svi strogo povjerljivi kontraobavještajni projekti. Poznati su i nazivi tih agencija, institucija i udruženja, kao i država koje ih imaju, ali da sada ne idemo u detalje, a toga ima u svakoj zemlji manje-više. Bitno je osvijestiti, uočiti i odbraniti se od te sve masovnije pojave kontroliranja i sistematskog  programiranja ljudske podsvijesti, kako je već pomenuto, preko masovnih medija, tv-a, interneta-a, mobitela, mjesta za zabavu, novina, časopisa, filmova, muzike, preko institucija obrazovanja, čak i preko religioznih institucija. Nekada se koriste i svi drugi načini propagande i reklame uglavnom jako štetnih proizvoda za ciljane generacije, obično mlade, još neiskusne, ali i za ostale, etc.

 

Kada nešto jednom uđe u našu podsvijest, recimo preko neke tv reklame, može izaći nenadano na površinu i mi ćemo, primjera radi iznenada kupiti neki proizvod, ili biti pokrenuti na neku aktivnost, koje uopšte nismo planirali toga dana. To odlično znaju oni koji se bave reklamiranjem pojedinih proizvoda,  često nesvjesni štetnosti pojedinih stvari, koje reklamiraju, ili pak i znaju za iste, ali imaju suviše jak motivator -- zaradu novca i to je uteg, koji često odnese prevagu. Obično nisu upoznati i s vrlo teškim karmičkim posljedicama, koje će i sami snositi, ali nažalost to se obično ne ući u školama i na fakultetima.

 

Kod reklamiranja zabranjenih aktivnosti i štetnih stvari po ljudsko zdravlje prednjače mjesta za takozvanu zabavu – kafei, diskoteke, hoteli, restorani, etc., gdje se stvaraju uslovi za neobuzdani seks i prostituciju, te trafiking, trgovinu i izrabljivanje djece, etc. Potom, tu su mesna industrija, uzgajališta za ubijanje i klaonice životinja, restorani, pečenjarnice i pekare u kojima se to priprema i plasira krajnjim korisnicima; proizvodnja i prerada droga, te akoholnih pića, duhana, dijelom i pojedini proizvodi farmaceutske industrije. Tu su i mnogobrojne kladionice i tombole, te organizirano igranje hazardnih igara i ruleta po klubovima. To sve, pored ostalih,  spada u karmički strogo zabranjene aktivnosti za civilizirane pripadnike ljudske rase i oštre su konsekvence za takvo nepoštivanje propisanih duhovnih i karmičkih principa.

 

Posebna je priča, poticanje seksualnog nadražaja i slobodnih seksualnih odnosa i orgija u svakoj prilici i neograničeno, te robovanje prostituciji. Mlade generacije moraju znati da je svaki seks izvan regulirane bračne zajednice karmički strogo zabranjen i kažnjiv. I tu također prednjači filmska i video produkcija, te kina, različiti klubovi, hoteli, restorani, diskoteke, kafići i druga mjesta za zabavu, tv, internet, mobiteli, novine, časopisi i različita literatura. Sve to su sredstva za dalje umnožavanje i prenošenje njihovih štetnih poruka.

 

Slično je i sa uzimanjem opojnih sredstava, droga, alkoholnih pića i raznoraznih stimulansa štetnih po zdravlje. Opet najveći broj štetnih reklama po ljude producira filmska i video industrija, a tu su odmah i tv, internet, mobiteli, etc.

 

U isti rang nanošenja velike štete po integritet i cijelu ljudsku rasu spada i nametanje vječitog straha ljudima, od napada 'onih drugih' koji su pripadnici neke druge zemlje, kulture, boje kože, ili religioznih uvjerenja. A, u stvari, sve su to samo lažna i prolazna tjelesna imenovanja, koja koriste pojedini političari demonskog mentaliteta i njihovi istomišljenici za pravljenje vještačkih razlika među stanovništvom i generiranje nepotrebnih i jako štetnih sukoba.

 

U stvari, danas smo svakodnevno bombardirani s različitim reklamama, te povećanim i štetnim čulnim uživanjem svih vrsta i ostalim vidovima ciljane propagande. To je taj 'tihi' i 'nečujni' rat koji se vodi, a po svojoj prirodi jednako opasan kao i onaj koji se vodi vatrenim oružjem, ili još i opasniji.

 

Engleska riječ 'subliminal' znači 'podsvjesno' ili 'ispod praga svijesti'. Naša podsvijest načisto upija 'subliminalne' i ‘supraliminalne’ poruke i simbole, privučena je s njima, često stavljane ciljano na margini novina, dok čitamo sredinu nekog članka u novinama, ili nekog website-a, ili na ekranu tv-a i računara, a da toga uopšte nismo svjesni, iako se odvija tu 'pred našim očima'. Niko to ne vidi, jer svijest ne regira primjetno. Možemo to nazvati i 'masovnom hipnozom' i nećemo pogriješiti. Znači, često je glavni krivac za masovnu obmanu i iluziju, te pogrešnu percepciju stvarnosti, ili njeno pogrešno dekodiranje – moderna tehnologija i neki od 'jednookih gurua', a to su ekrani televizora i kompjutera, mobitela, filmska platna u kinima, ulični mali, kao i đambo-plakati, etc.

 

Dakle, kontroliranje ljudskih umova i manipulacija mislima odavno postoji i moramo biti svjesni toga. Oni, koji na taj način žele ovladati ljudima, a to im nažalost počesto uspijeva, specijalno žele ovladati umovima ljudi, koji su na upravljačkim i drugim visokim pozicijama u svakom društvu, te onima koji su u uniformama. Oni specijalno obraćaju pažnju na to da ogromne mase ljudi budu stalno 'zaposlene' s nečim, pa makar to bilo i štetno, ako ništa da su ljudi u stalnom strahu po svoju egzistenciju, zdravlje, porodicu, da će izgubiti posao, a time i finansijsku blagodet, pogotovo od napada spolja, etc. Sve to radi toga, da nemaju ni sekunde vremena da se zaista posvete sebi, duhovnim aktivnostima, samospoznaji i znanjima višeg ranga. Nečujno oružje permanentno ‘ispaljuje’ svoje projektile na mase, 'ispaljuje' i predhodno animirane 'situacije' u svrhu obavještajnih i kontraobavještajnih aktivnosti, etc.

 

U novije vrijeme, česti su pokušaji nametanja kao nekih tobože 'zajedničkih ciljeva' i traženje da se ostvari konsensus oko toga, kao oko nekih “dobrih stvari”. Šta se dešava u stvari: koristeći grupni mentalitet, izoliraju se i neutraliziraju pojedinci koji ne misle isto. Neki žele da budemo poput robota, ili zombija. Možemo nekada čuti u nekoj instituciji gdje se obratimo za pomoć u rješavanju neke nama važne situacije, da nam uposlenica na šalteru laže, ako se baš ne slažemo potpuno: “Pa u čemu je problem, znate takva su pravila...?” I ona je jadna ili sretna, psihološki izmanipulirana, a da nije ni svjesna toga. Usađena su joj određena pravila u podsvijest, a da nekada nemaju veze sa životom, kao što bi se reklo. Znači, neko manipulira s njom. Ovo je prisutno, kako u inostranstvu, specijalno na zapadu, tako i kod nas – nismo ni mi hermetički zatvoreni i izolirani od uticaja spolja, iako je u nekim slučajevima to i dobro, ali to je velika rijetkost.

 

Dakle, otvorimo dobro oči i uši, a još najbolji lijek od nezdrave manipulacije je uspostaviti kontakt s višim, čistijim energijama i Svevišnjim Gospodinom Kṛṣṇom, preko vjerodostojnih duhovnih učitelja svijeta. Tada, postepeno zadobijamo i adekvatnu zaštitu, a i potrebno znanje nam biva razotkriveno u fazama. Moramo se sami pobrinuti za svoju duhovnu edukaciju i to nam treba biti stalna opcija i prioritet broj jedan, u životu. Preporučljivo je vjerodostojne duhovne učitelje potražiti u ISKCON-u, tada ćemo imati sve garancije za uspjeh.

  

U principu, trebamo uvijek biti budni i introspektivni, te se između ostaloga svaki dan preispitivati, jesmo li mogli nešto bolje uraditi u odnosima s drugim ljudima i živim bićima proteklog dana. Preporučljivo je svakodnevno osluškivati svoje misli – signale uma, te upotrebiti inteligenciju i ne dozvoliti da nas nestašni, neovladani um vodi gdje god to želi. Mi nismo naš um, mi nismo ovo tijelo, mi nismo naše misli – mi smo duhovna duša. Vječna, puna znanja i blaženstva i praktički neuništiva. Ali, u praksi mi se često poistovjećujemo s našim tijelom, s našim umom, s našim osjetilima, s našim mislima, s našim željama, s našim vezanostima, s našim uslovljenostima, etc. A ne kaže se zabadava, tamo gdje nam je um tamo smo i mi sami, grubo fizičko tijelo ide za umom, za željama. Prema nekim istraživanjima, dnevno, kroz naše umove prođe aproksimativno uzevši preko oko 32.000 različitih misli, kod ženske populacije još i više. Dakle, svakog trena, naši treperavi umovi nešto prihvate, pa nešto odbace. To je jedna od funkcija naših umova: sviđanje – nesviđanje i radi toga moramo paziti da više upotrebljavamo inteligenciju, koja je po hijerarhiji iznad uma.

 

Šta se u stvari dešava u našem umu kod procesa sviđanje – nesviđanje? Rađaju se mnogobrojne predrasude prema drugima, unaprijed određene kvalifikacije i šabloni ponašanja za druge, često vrlo pogrešno procjenjeni i to se sve slaže u našu memoriju. Moramo znati da skoro ništa nije onako kako izgleda u prvi mah, kako nam se čini, obično je sve drugačije. Ljudi nisu onakvi kakvima ih mi zamišljamo. Morali bi se praktički svaki dan preispitivati i testirati na predrasude prema drugima. Po mogućnosti potpuno ih ukinuti i zanemariti u međusobnim kontaktima i odnosima s drugima, ili ih barem za početak svesti na najmanju moguću mjeru, znajući da je to samo igra našeg uma, potekla od našeg fols-ega, lažnog ja. Često možemo konstatirati, kada dođe do dubljeg razjašnjavanja šta je ko kome rekao, da u stvari osobu uopšte nismo čuli pravilno, da smo potpuno izokrenuli smisao onoga što je rečeno. Često čujemo i ono što nije rečeno. Tome su krive naše predrasude u stvari, ili šabloni u koje smo stavili   osobe s kojima inače komuniciramo.

 

Tako,  moraćemo sebi češće postaviti pitanje: “Da li su naše misli zaista naše....?” I vjerovatno ćemo doći do paradoksalnih zaključaka. Vrlo često, “naše” misli nam je neko drugi instalirao, ili projicirao u um i u podsvijest. Da odmah pomenemo i šta je dijelom 'crna umjetnost' ili crna magija. Najednostavnije rečeno, kada neko upakuje 'paket' negativnih misli i energija i to da osobi da ih nosi sa sobom, ili ih pošalje misaono. I tada je već problem. Osoba, koja je potražila “pomoć” kod onih koji se time bave i što je još gore -- često platila pozamašnu sumu novaca, u stvari dobije “paket” jako nagativnih misli i energija, koji onda nosi sa sobom. I tu počinju još žešći problemi za osobu, koja sada obično želi da napadne nekog drugog, da bi se tobože i sama kao odbranila, a to se najčešće odnosi na demonsku namjeru onih koji se time bave -- da se zbog iskonstruirane opasnosti upropasti na neki način, te razdvoji od dragih osoba, etc. Tako, najbolje je s 'crnim umjetnicima' i ne imati nikakva posla, generalno, oni ne mogu pomoći, samo ćete se dalje uplesti u klupko jako negativnih energija i karmičkih reakcija, koje potom slijede. Možda nekada da pojedine sekvence ovog problema još detaljnije razradimo, ali mislim da je već i ovo sasvim dovoljna opomena za razborite. Poznato je također, da u našim krajevima, već jako mlade osobe teže ka kontaktu s osobama koje se bave kao nekom vrstom proricanja, pa i crnom magijom. To obično čine iz radoznalosti i neznanja, jer im nisu poznate posljedice, niti još imaju razvijenu svijest o posljedicama. Prema nekim istraživanjima na zapadu  ljudski mozak potpuno sazrijeva oko 20-21 godine, ali zadnja sazrijeva svijest o posljedicama. Samo, šta je nedostatak ove konstatacije? Potrebno je da postepeno razvijamo svijest o strogim, ali pravednim za sve – duhovnim konsekvencama, kao i karmičkim posljedicama, pored onih na vidljivoj razini.

    

Kako možemo da vidimo, neki crni krugovi u svijetu specijalno koriste muziku i zvučne efekte za privlačenje pažnje i kasnije masovne obmane za neke svoje mračne ciljeve, te uz to za sticanje novca i prolazne slave.

 

Kako je već rečeno, na zapadu ih zovu subliminalnim i supraliminalnim porukama. Ali, poznate su te stvari i detaljno opisane u drevnim vedskim tekstovima. Podsvjesne poruke su stimulansi koji su ispod praga naše svjesnosti. Zato što su ispod razine apsolutnog praga ATL, mi ne možemo percepirati subliminalne poruke, čak i ako ih tražimo. Tako, možemo postaviti pitanje da li znamo da određena vrste muzike utiče na naše i ponašanje drugih ljudi? Obično ne, ali znajmo da podsvjesno itekako ima uticaja. Da li čujemo muziku? Da, zaista. Tako primjera radi -- muzika koju slušamo spada u supraliminalne poruke, a one druge, koje ne percepiramo su subliminalne. Dakako, ovo je široko područje i svako može dalje da istražuje na svoj način – idući svojim korakom. Preporučljivo je početi izučavati drevne vedske spise, koji govore o tome.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 


Stariji postovi

<< 06/2018 >>
nedponutosricetpetsub
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free countersMOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
46828

Powered by Blogger.ba