TULASI

Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

24.04.2017.

SPIRITUAL CONSULTATIONS -- 24 APRIL 2017 MONDAY – TRAYODĀŚĪ

 

QUESTION: WHO IS COMPLETELY BLIND?

ANSWER: HE WHO IS IN THE PASSIONS.

 

PITANJE: KO JE POTPUNO SLIJEP?

ODGOVOR: ONAJ KO JE U STRASTI.

TULASĪ SEVĀ & TULASĪ CARE – SARAJEVO DOBRINJA II -- BOSNIA AND HERZEGOVINA -- TADĪYA SEVANA -- RENDERING SERVICE TO THOSE RELATED TO THE LORD -- SLUŽITI ONE KOJI SU POVEZANI S GOSPODINOM -- Sona Gaurāńga Dās's photo.
19.04.2017.

SPIRITUAL CONSULTATIONS -- 19 APRIL 2017 WEDNESDAY – AṢṬAMĪ

 

THE URGE TO SPEAK

 

When we refer to the urge to speak, we refer to useless talking, such as that of the impersonal Māyāvādī philosophers, or of persons engaged in fruitive activities (technically called karma-kāṇḍa), or of materialistic people who simply want to enjoy life without restriction. All such talks or literatures are practical exhibitions of the urge to speak. Many people are talking nonsensically and writing volumes of useless books, and all this is the result of the urge to speak. To counteract this tendency, we have to divert our talking to the subject of Kṛṣṇa. This is explained in Śrīmad-Bhāgavatam [1.5.10-11].

 

NAGON GOVORA

 

Kada mislimo na nagon govora, to se odnosi na nepotrebne razgovore u kakve se upuštaju:


1) Māyāvādī filozofi [impersonalisti].

2) Ljudi koji se bave plodonosnim aktivnostima. To se stručno zove karma-kāṇḍa.

3) Materijalisti koji prosto žele da uživaju u životu bez ograničenja.

 

Svi takvi razgovori ili literatura praktičan su prikaz nagona govora. Mnogi ljudi pričaju gluposti, ili pišu tomove besmislenih knjiga, a sve je to posljedica potrebe za govorom. Da bismo ukrotili taj nagon, moramo da prestanemo s takvim razgovorima i da pričamo o Kṛṣṇi. To je objašnjeno u Śrīmad-Bhāgavatamu [1.5.10-11].

 

Bhaktivedanta VedaBase: The Nectar of Instruction 1 -- Purport

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 1.5.10-11 -- His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

14.04.2017.

SPIRITUAL CONSULTATIONS – 14 APRIL 2017 FRIDAY – TRITĪYA

 


TRANSCENDENTAL VEDIC PSYCHOLOGY

 IF WE GIVE UP OUR OWN SPIRITUAL ACTIVITIES AND SIMPLY BECOME CONCERNED WITH THE BODILY COMFORTS OF OTHERS, WE WILL FALL INTO A DANGEROUS POSITION.

 

KOMENTAR: Uticaji Kali yuge su toliko jaki, da je već sada primjetna opća tendencija ka daljoj degradaciji ljudskih društava u svijetu, kao i uobičajenih normi ponašanja. Dakako, to je dijelom prisutno i kod nas samih, zavisno od razine svjesnosti svakog ponaosob, ali često to ne vidimo, jer je isto vidljivo tek kroz duže vremeske intervale. Mnogo toga što je bilo nezamislivo i nikako nije bilo dozvoljeno do prije samo nekih desetak ili dvadesetak godina, sada je dopušteno, čak se i otvoreno radi. Nisu u pitanju samo promjene u nekim društvenim sistemima, stvari su još mnogo dublje.  

 

U ovim nekim pročišćavajućim vremenima, neznanje nekih postaje izrazito opasno, tako da se često mora pisati i govoriti u šiframa, kao nekada davno u doba inkvizicije i nekih totalitarnih režima, da nas māyā i njeni agenti ne potkače. Za one koji još ne poznaju značenje sanskritskog synonyma māyā, radi pojašnjenja – māyā je ono što nije, ili iluzorna energija Svevišnjeg Gospodina. Neznanje je očito jako opasno specijalno u slučaju onih, koje žive  isključivo u iluziji svakodnevnih materijalističkih preokupacija i težnji za lažnim tjelesnim imenovanjima, te lažnim prolaznim pozicijama u materijalnom svijetu.


Događaju se i neke čudne, nepredvidljive stvari. Opet za utjehu, obično ništa nije onako kako izgleda. Ako pažljivo i redovno obavljamo svoju duhovnu praksu -- sadhanu i naoko nepovoljne stvari postepeno postaju povoljne, a neke karmičke nepovoljnosti više rade ispod površine i puno su blaže.

 

U smislu Śrīmad Bhāgavatama 5.8.9 je rečeno: “Ako zanemarimo svoje duhovne aktivnosti i jednostavno brinemo o tjelesnim udobnostrima, doći ćemo u opasan položaj.”

 

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.8.9 Purport -- His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

05.04.2017.

SPIRITUAL CONSULTATIONS -- ŚRĪ RĀMA NAVAMĪ – APPEARANCE OF LORD ŚRĪ RĀMACANDRA -- 5 APRIL 2017 WEDNESDAY [FASTING TILL SUNSET]

 

WHY IS CHAOS IN THE WORLD?  

 

… There was but one victim like Ajāmila in those days, but in this Age of Kali the poor innocent students are daily victims of cinemas which attract men only for sex indulgence. The so-called administrators are all untrained in the affairs of a kṣatriya. The kṣatriyas are meant for administration, as the brāhmaṇas are meant for knowledge and guidance. The word kṣatra-bandhu refers to the so-called administrators or persons promoted to the post of the administrator without proper training by culture and tradition. Nowadays they are promoted to such exalted posts by the votes of the people who are themselves fallen in the rules and regulations of life. How can such people select a proper man when they are themselves fallen in the standard of life? Therefore, by the influence of the Age of Kali, everywhere, politically, socially or religiously, everything is topsy-turvy, and therefore for the sane man it is all regrettable.

 

ZAŠTO JE KAOS U SVIJETU?

     

… U te dane je postojala samo jedna žrtva kao Ajāmila, ali u ovom dobu Kali, jadni i nedužni studenti su dnevno žrtve bioskopa, koji privlače ljude samo radi polnog uživanja. Takozvani upravitelji su svi neuvježbani u poslovima kṣatriye. Kṣatriye treba da upravljaju, kao što je za brāhmaṇe namijenjeno znanje i vodstvo. Riječ kṣatra-bandhū se odnosi na takozvane administratore, ili osobe postavljene na položaj upravljača bez pravilnog obučavanja pomoću kulture i tradicije. Danas su postavljeni na tako visoke položaje glasanjem Ijudi, koji su sami pali i ne pridržavaju se propisanih pravila za život. Kako onda mogu takvi Ijudi da izaberu pravog čoveka kada su sami pali u standardu života. Prema tome, uticajem doba Kali, politički, socijalno ili religiozno, sve je okrenuto naopačke i zato je za razumnog čovjeka sve žalosno.

 

Canto 1: Creation             Chapter 16: How Parīkṣit Received the Age of Kali

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 1.16.22 -- Purport

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Krishna Consciousness

25.03.2017.

SPIRITUAL CONSULTATIONS -- 25 MARCH 2017 SATURDAY – DVADĀŚĪ

 

 

EDUKACIJA EDUKATORA

 

Dok nam mlade generacije u školama i na fakultetima uče kako vukovi savijaju gnijezda na drveću, nema ništa od istinskog oporavka društva i duhovnog napretka svakog pojedinca i društva u cjelini. Potrebno je uvesti vedski sistem obrazovanja i dodatne edukacije u svim segmentima društva. A za isto je ponajprije  potrebna sistematska edukacija edukatora u sofisticirana vedska znanja višeg ranga.

 

24.02.2017.

SPIRITUAL CONSULTATIONS – 24 FEBRUARY 2017 -- FRIDAY – TRAYODĀŚĪ

 

 

DHARMA – THE WAY OF TRANSCENDENCE  

 

ČESTO NEMAMO VREMENA NI ZA ELEMENTARNE LIČNE POTREBE

 

Ako ne obavljamo svoju dharmu [ima više mogućih prevoda i značenja riječi dharma, jedno od njih je i pravilno djelovanje], tada će nas māyā ili ono što nije angažirati u različite potrage i aktivnosti, samo da bi nas odvukla što dalje od pravih vrijednosti, tako da gubimo što više vremena i energija na nepotrebne stvari i postanemo što više vezani za materijalističke tendencije. Māyā je toliko moćna, da će nam se učiniti da mi sami donosimo te odluke, te da su pravilne i za naš vlastiti samointeres, koji je i najpreči. Čak nam se može početi događati, da nemamo vremena ni za najelementarnije lične potrebe, ili pak za devocijske aktivnosti i svakodnevnu duhovnu praksu – sadhanu, a pogotovo za druženje s duhovno naprednim osobama, te za pomoć drugima manje sretnim od nas, a koji očekuju neku našu malu podršku i asistenciju.  

 

Bolje je raditi svoju dharmu i nesavršeno, nego tuđu savršeno. Da bi pravilno spoznali svoju dharmu, potrebno je detaljnije proučiti Śrīmad-Bhāgavatam i druge vedske spise, te potražiti dodatne odgovore kod iskusnih bhakta i vjerodostojnih duhovnih učitelja. Možemo recimo krenuti od proučavanja stihova iz Śrīmad-Bhāgavatama 1.2.6 – 1.2.21 [ukupno 16 stihova], koji detaljnije obrađuju dharmu – put transecendencije.

 

Pred nama je uvijek sloboda izbora, ali i odgovornost za donesene odluke. Međutim, često mi manipuliramo s našom slobodom izbora. Da bi se to bolje shvatilo, treba navesti da je iz vedskog Charta moguće sagledati karmičke okolnosti u koje smo trenutno inkorporirani, pa čak i naš odgovor na iste. Dakle, ako je moguće unaprijed predvidjeti i naš odgovor na određene karmičke okolnosti, možemo samo zamisliti koliku slobodu izbora ustvari imamo. Generalno, postoje dva puta:

 

PRAVṚTTI-MĀRGA – PUT ČULNOG UŽIVANJA JE NIŽI PUT.

NIVṚTTI-MĀRGA – PUT ODRICANJA ZA VRHOVNI CILJ JE VIŠI PUT.

 

14.02.2017.

SPIRITUAL CONSULTATIONS -- 14 FEBRUARY 2017 TUESDAY – CATURTHĪ

 

PRIVREMENA TJELESNA IMENOVANJA

 

Jedna od najgorih stvari, koju možemo sami sebi napraviti je – neimati vremena za druge osobe iz našeg okruženja, kada bude zatražena neka naša mala asistencija, a pogotovo neimati vremena za svakodnevnu sadhanu-duhovnu praksu i dalja duhovna traganja, te ponovno uspostavljanje nekada davno izgubljenog odnosa s Svevišnjim Gospodinom. Inače, mnoge od osoba iz okruženja su nam poslane prema višem uređenju, ili smo mi njima poslani zbog neke vrste saradnje i međusobne pomoći. Ako odbijamo pomoći drugima na neki prikladan način shodno mjestu, vremenu i drugim okolnostima [deśa-kāla-pātra], tada ustvari odbijamo da i nama bude pomognuto. Nekada potrebe drugih dobrih duša trebamo staviti čak i ispred vlastitih prioriteta. Dakle, ne slušajmo poruke duhovno neukih političara preko medija, koji pogrešno misle, ili pak tako svjesno predstavljaju onima koji su u neznanju nastavljujući raditi politike i razdor među građanima, zbog daljeg uvećavanja moći i gomilanja novca -- da su lažna i prolazna  tjelesna imenovanja sve u svemu: “Ja sam ovo…”, “A, oni su ono nešto drugo…”; “Moj Bog…” “ Moja nacija…”, etc. Lažna tjelesna imenovanja dolaze iz neznanja i imanja materijalnih koncepcija života, tačnije od našeg fols-ega, lažnog ja, odkuda i dolaze pogrešne mis-koncepcije “Ja” i “Moje”. Moramo sami sebi ponavljati hiljadama puta: mi nismo ovo tijelo – mi smo duhovna duša! A, sve je Božje ustvari. Kako smo potpuno goli došli na ovaj svijet – tako ćemo i otići. Sa sobom nosimo samo mnogobrojne  utiske [sličice] -- samskare iz ovog i prošlih života i određenu razinu svjesnosti, dakako obično  i mnogobrojne karmičke dugove, koje ne stignemo poravnati u ovom životu.

 

 

RETURN RATHA YĀTRĀ – ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- 18 JULY 2013 https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412/
02.01.2017.

SPIRITUAL CONSULTATIONS -- 2 JANUARY 2017 MONDAY -- CATURTHĪ

 

WHAT CAN WE EXPECT IN 2017?

 

ŠTA MOŽEMO OČEKIVATI U 2017 GODINI?

 

Realno, nova godina započinje svake godine za Gaura Pūrnimu [Full Moon], ove godine je to 12 marta 2017 u nedelju. Dakle, prava nova godina počinje u proljeće, što je i prirodno i puno logičnije,  kada snijeg počinje da se topi, planinski potoci veselo žubore, a život u prirodi se postepeno budi iz zimskog sna. Ali, bez obzira na koju novu godinu mislimo, na ovu prema zapadnom računanju vremena, ili na vedsku, na pitanje šta nas čeka u novoj godini, odgovor je uvijek slojevit. To je stepenovano i uveliko zavisi od prirode i trenutne razine svjesnosti svakog ponaosob, tačnije od naših karmičkih predispozicija iz prošlih života, truda i vremena koje svakodnevno ulažemo u vlastitu duhovnu praksu – sadhanu, samospoznaju i transcendentalna znanja višeg ranga, kao i u služenje Svevišnjeg Gospodina i drugih duša, te specijalno zavisno od milosti i blagoslova koje dobijamo, ili ne dobijamo. Opet, kada je u pitanju bezuzročna milost, poenta je da milost nema materijalnog uzroka. A, dobro je uvijek imati na umu i da milost bhakta obično slijedi milost Svevišnjeg Gospodina.

 

 

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA  – 27 JUNI 2014 https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412/
14.12.2016.

WHY IN OUR DREAMS WE CAN SEE SAMETHING THAT WE DIDN'T EXPERIENCE IN THIS LIFE -- ZAŠTO U SNU VIDIMO NEŠTO ŠTO NISMO DOŽIVJELI U OVOM ŽIVOTU [PART 1]

 

 

U PRETHODNOM STIHU ŚRĪMAD BHĀGAVATAMA [4.29.68] JE OBJAŠNJENO DA SE SVE ŽELJE NA MENTALNOJ [UMNOJ] RAZINI MANIFESTIRAJU JEDNA ZA DRUGOM. MEĐUTIM, PONEKAD VRHOVNOM VOLJOM SVEVIŠNJE BOŽANSKE OSOBE ČITAVA ZALIHA ŽELJA MOŽE U JEDNOM TRENUTKU POSTATI VIDLJIVA.

 

U BRAHMA-SAḾHITI [5.54] JE REČENO: KARMĀṆI NIRDAHATI KINTU CA BHAKTI-BHĀJĀM. KADA JE NEKO POTPUNO ZAOKUPLJEN SVJESNOŠĆU KṚṢṆE, ZALIHA NJEGOVIH MATERIJALNIH ŽELJA SE SMANJUJE. ŽELJE VIŠE NE DONOSE PLOD U OBLIKU GRUBIH TIJELA. UMJESTO TOGA, ZALIHA ŽELJA POSTAJE VIDLJIVA NA MENTALNOJ RAZINI MILOŠĆU SVEVIŠNJE BOŽANSKE OSOBE.

 

NIJEDNO ŽIVO BIĆE SE NE MOŽE OSLOBODITI KRUGA ROĐENJA I SMRTI SVE DOK NE PRIHVATI SVJESNOST KṚṢṆE; STOGA JE U OVOM STIHU JASNO REČENO [SATTVAIKA-NIṢṬHE] DA SE ONAJ KO JE POTPUNO ZAOKUPLJEN SVJESNOŠĆU KṚṢṆE U ISTI MAH OSLOBAĐA PROŠLIH I BUDUĆIH MENTALNIH ŽELJA. TADA SE, MILOŠĆU SVEVIŠNJEG GOSPODINA, SVE ISTOVREMENO MANIFESTIRA U UMU. U VEZI S TIM, ŚRĪLA VIŚVANĀTHA CAKRAVARTĪ ṬHĀKURA NAVODI PRIMJER KAKO JE MAJKA YAŚODĀ VIDJELA ČITAVU KOSMIČKU MANIFESTACIJU U USTIMA GOSPODINA KṚṢṆE. MILOŠĆU GOSPODINA KṚṢṆE, MAJKA YAŚODĀ JE VIDJELA SVE UNIVERZUME I PLANETE U KṚṢṆINIM USTIMA.

 

SLIČNO TOME, MILOŠĆU SVEVIŠNJE BOŽANSKE OSOBE, OSOBA SVJESNA KṚṢṆE MOŽE ISTOVREMENO VIDJETI SVE SVOJE USPAVANE ŽELJE I OKONČATI SVA SVOJA BUDUĆA SELJENJA. OVA PRILIKA SE POSEBNO PRUŽA BHAKTI DA BI RASČISTIO SVOJ PUT ZA POVRATAK KUĆI, NAZAD BOGU.

 

TO ŠTO VIDIMO U SNU NEKADA JE BUDUĆI IZRAZ GRUBOG TIJELA, ILI JE VEĆ POHRANJENO U NAŠOJ MENTALNOJ ZALIHI. POŠTO OSOBA SVJESNA KṚṢṆE NE MORA PRIHVATITI BUDUĆE GRUBO TIJELO, NJENE ZABILJEŽENE ŽELJE SE OSTVARUJU U SNU. STOGA PONEKAD SANJAMO NEŠTO ŠTO NIKADA NISMO DOŽIVJELI U SADAŠNJEM ŽIVOTU.

 

KOMENTAR: Putem više blogova, te na FaceBook-u i u direktnim kontaktima ponekada biva postavljeno pitanje: “Zašto u snu vidimo nešto, iako to nismo nikada prije doživjeli u ovom životu, kao i hoće li se naši snovi nekada ostvariti” i tako to? Dakako, kada bi se vodila neka statistika, vjerovatno bi na prvom mjestu bila pitanja u smislu: “Hoće li neke osobe, koje najviše želimo i ostati uz nas.” Na žalost, ponekada ljudi, koje najviše želimo nisu uvijek uz nas. Na današnjem postu je prezentiran dio odgovora na pitanje: zašto u snu vidimo nešto, iako to nismo nikada prije doživjeli u ovom životu, onako kako je to objašnjeno u śāstrama, tačnije u Śrīmad Bhāgavatamu 4.29.69.

 

STIH 69

 

sattvaika-niṣṭhe manasi   bhagavat-pārśva-vartini

tamaś candramasīvedam   uparajyāvabhāsate

 

SYNONYMS

 

sattva-eka-niṣṭhe — in full Kṛṣṇa consciousness; manasi — in a mind; bhagavat — with the Supreme Personality of Godhead; pārśva-vartini — being constantly associated; tamaḥ — the dark planet; candramasi — in the moon; iva — like; idam — this cosmic manifestation; uparajya — being connected; avabhāsate — becomes manifest.

 

Biti svjestan Kṛṣṇe znači neprestano se družiti s Svevišnjom Božanskom Osobom u takvom stanju uma da možemo vidjeti kosmičku manifestaciju upravo onako kao što je vidi Svevišnja Božanska Osoba. Takvo posmatranje nije uvijek moguće, ali se manifestira upravo poput tamne planete poznate kao Rāhu, koja se opaža u prisustvu Punog Mjeseca [Purnime].

 

SMISAO: U prethodnom stihu je objašnjeno da se sve želje na mentalnoj [umnoj] razini manifestiraju jedna za drugom. Međutim, ponekad vrhovnom voljom Svevišnje Božanske Osobe čitava zaliha želja može u jednom trenutku postati vidljiva. U Brahma-Saḿhiti [5.54] je rečeno: karmāṇi nirdahati kintu ca bhakti-bhājām. Kada je neko potpuno zaokupljen svjesnošću Kṛṣṇe, zaliha njegovih materijalnih želja se smanjuje. Želje više ne donose plod u obliku grubih tijela. Umjesto toga, zaliha želja postaje vidljiva na mentalnoj razini milošću Svevišnje Božanske Osobe.

 

U vezi s tim, tama koja se javlja [u vrijeme eklipsi] prije Punog Mjeseca, pomračenje Meseca, može se objasniti kao prisustvo druge planete, poznate kao Rāhu. Vedska astronomija prihvata postojanje planete Rāhu, koja nije vidljiva. Ponekad se ova planeta Rāhu može vidjeti za vrijeme Punog Mjeseca. Tada se čini da se nalazi negdje u blizini Mjesečeve orbite. Uzrok neuspjeha savremenih putnika na Mjesec može biti planeta Rāhu. Drugim riječima, oni, koji bi trebali otići na Mjesec mogu otići na ovu nevidljivu planetu Rāhu. U stvari, oni ne odlaze na Mjesec već na planetu Rāhu i došavši do te planete vraćaju se nazad. Bez obzira na to, činjenica je da živo biće ima ogromne i neograničene želje za čulnim uživanjern i da se mora seliti iz jednog grubog tijela u drugo sve dok se te želje ne iscrpe.

 

Nijedno živo biće se ne može osloboditi kruga rođenja i smrti sve dok ne prihvati svjesnost Kṛṣṇe; stoga je u ovom stihu jasno rečeno [sattvaika-niṣṭhe] da se onaj ko je potpuno zaokupljen svjesnošću Kṛṣṇe u isti mah oslobađa prošlih i budućih mentalnih želja. Tada se, milošću Svevišnjeg Gospodina, sve istovremeno manifestira u umu. U vezi s tim, Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura navodi primjer kako je majka Yaśodā vidjela čitavu kosmičku manifestaciju u ustima Gospodina Kṛṣṇe. Milošću Gospodina Kṛṣṇe, majka Yaśodā je vidjela sve univerzume i planete u Kṛṣṇinim ustima.

 

Slično tome, milošću Svevišnje Božanske Osobe, osoba svjesna Kṛṣṇe može istovremeno vidjeti sve svoje uspavane želje i okončati sva svoja buduća seljenja. Ova prilika se posebno pruža bhakti da bi rasčistio svoj put za povratak kući, nazad Bogu.

 

Ovdje je objašnjeno zašto vidimo nešto što nismo doživjeli u ovom životu. To što vidimo je budući izraz grubog tiela ili je već pohranjeno u našoj mentalnoj zalihi. Pošto osoba svjesna Kṛṣṇe ne mora prihvatiti buduće grubo tijelo, njene zabilježene želje se ostvaruju u snu. Stoga ponekad sanjamo nešto što nikada nismo doživjeli u sadašnjem životu.

 

Canto 4: Creation of the Fourth Order    Chapter 29: Talks Between Nārada and King Prācīnabarhi

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 4.29.69

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
28.11.2016.

SPIRITUAL CONSULTATIONS -- 28 NOVEMBER 2016 MONDAY – CATURDĀŚĪ

 

 

TAKE OFF THE MASKS FROM THE FALSE FACE -- SKIDANJE MASKI S LAŽNOG LICA

 

Obično pogrešno mislimo da fotografija može pokazati i unutrašnje stanje nekoga pored vanjskih formi, prirode, materijalnih objekata, etc. Vjerovatno da možda ponekada i može, ali u veoma rijetkim prilikama i u zavisnosti od toga koga i šta snimamo. U pitanju je uvijek trenutna razina svjesnosti, pa tako i stav osobe. Međutim, obično su u pitanju maske na lažnom licu, gluma. Puno je produktivnije da se fokusiramo na pročišćavanje i rad na sebi, nego na gledanje svog lijepog lica, ili nekog drugog dijela tijela. Sada je upravo dobro vrijeme za skidanje maski sa lažnog lica.  Dakako, kod čišćenja 16 anarthi [nečistoća srca], obično svrstanih u četiri grupe po četiri, opet moramo krenuti od sebe i vlastitog dvorišta i onoga što je često skriveno iza vrata, kao što bi se reklo, pa se ne primjećuje odmah.

 


Stariji postovi

<< 04/2017 >>
nedponutosricetpetsub
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free countersMOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
38910

Powered by Blogger.ba