TULASI

Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

25.05.2017.

SPIRITUAL CONSULTATIONS – 25 MAY 2017 THURSDAY – CATURDĀŚĪ [FOR SARAJEVO AMĀVASYĀ]


“HE BY WHOM NO ONE IS PUT INTO DIFFICULTY OR ANXIETY AND WHO IS NOT DISTURBED BY ANYONE, WHO IS LIBERATED FROM JUBILATION, ANGER, FEAR AND ANXIETY, IS VERY DEAR TO ME.”

 

“ONAJ KO NIKOGA NE DOVODI U TEŠKO STANJE ILI ANKSIOZNOST I KOGA NIKO NE MOŽE UZNEMIRITI, KO JE OSLOBOĐEN RADOSTI, LJUTNJE, STRAHA I TJESKOBE, VEOMA MI JE DRAG.”

 

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Madhya 23.108

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- 24 MAY 2017 WEDNESDAY – TRAYODĀŚĪ   http://www.mayapur.tv -- Sona Gaurāńga Dās's photo
06.05.2017.

SPIRITUAL CONSULTATIONS -- CANDANA YĀTRĀ [DAY 8] -- MOHINI EKADĀŚĪ [SUITABLE FOR FASTING] -- 6 MAY 2017 SATURDAY

 

NOT REFERRING TO AUTHORIZED SCRIPTURES, RASCALS TAKE SHELTER OF MAN-MADE SCRIPTURES AND TRY TO COMPETE WITH LORD KṚṢṆA.

 

PURPORT: … The conditioned soul, however, sometimes wants to take shelter of a demigod, man-made god, pseudo incarnation or bogus svāmī or yogī. All these cheaters claim to follow religious principles, and all this has become very popular in this age of Kali. There are many pāṣaṇḍīs who, without referring to the śāstras, pose themselves as incarnations, and foolish people follow them. Kṛṣṇa, the Supreme Personality of Godhead, has left behind Him Śrīmad-Bhāgavatam and Bhagavad-gītā. Not referring to these authorized scriptures, rascals take shelter of man-made scriptures and try to compete with Lord Kṛṣṇa. That is the greatest difficulty one encounters when trying to promote spiritual consciousness in human society. The Kṛṣṇa consciousness movement is trying its best to bring people back to Kṛṣṇa consciousness in its pure form, but the pāṣaṇḍīs and atheists, who are cheaters, are so numerous that sometimes we become perplexed and wonder how to push this movement forward. In any case, we cannot accept the unauthorized ways of so-called incarnations, gods, cheaters and bluffers, who are described here as crows, vultures, buzzards and herons.

 

NE POZIVAJUĆI SE NA OVLAŠĆENE SPISE, RASKALI UZIMAJU UTOČIŠTE SPISA KOJE JE SASTAVIO ČOVJEK I POKUŠAVAJU DA SE TAKMIČE S GOSPODINOM KṚṢṆOM

 

IZ SMISLA STIHA: … Uslovljena duša, međutim, ponekad želi da uzme utočište poluboga, boga koga je stvorio čovjek, pseudoinkarnacije ili lažnog svāmīya ili yogīya. Svi ti varalice tvrde da slijede religiozne principe i svi su postali veoma popularni u ovom dobu Kali. Ne pozivajući se na śāstre mnogi pāṣaṇḍīyi se predstavljaju kao inkarnacije i budalasti ljudi ih slijede. Svevišnja Božanska Osoba Kṛṣṇa, je ostavio za sobom Śrīmad-Bhāgavatam i Bhagavad-gītu. Ne pozivajući se na te ovlašćene spise, raskali uzimaju utočište spisa koje je sastavio čovjek i pokušavaju da se takmiče sa Gospodinom Kṛṣṇom. To je najveća teškoća s kojom se susrećemo u pokušaju da širimo duhovnu svjesnost u ljudskom društvu. Pokret svjesnosti Kṛṣṇe daje sve od sebe da ljude vrati čistom obliku svjesnosti Kṛṣṇe, ali varalice - pāṣaṇḍīyi i ateisti su toliko brojni da smo ponekad u nedoumici i pitamo se kako da proširimo ovaj pokret. U svakom slučaju, ne možemo prihvatiti neovlašćene procese takozvanih inkarnacija, bogova, varalica i obmanjivača koji su ovde opisani kao gavranovi, lešinari, jastrebovi i čaplje.

 

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.14.29 Purport

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

30.04.2017.

SPIRITUAL CONSULTATIONS -- 30 APRIL 2017 SUNDAY – PAÑCAMĪ

 EDUKACIJA EDUKATORA U BIH

 

UMJESTO DA NAM DJECA NA FAKULTETIMA I U ŠKOLAMA UČE "KAKO VUKOVI SAVIJAJU GNIJEZDA NA DRVEĆU" MORA SE POKRENUTI JAVNOST I TRAŽITI UČENJE SANSKRITA, KAO OBAVEZNOG PREDMETA U OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA, DA BI SE POTOM MOGLO IZUČAVATI GOLEMO VEDSKO ZNANJE, KOJE ZADIRE U SVE SEGMENTE CIVILIZIRANOG LJUDSKOG DRUŠTVA.

 

https://www.facebook.com/bhagavadgitaclass/videos/1290510574341191/?autoplay_reason=all_page_organic_allowed&video_container_type=0&video_creator_product_type=2&app_id=121876164619130&live_video_guests=0

 

 

24.04.2017.

SPIRITUAL CONSULTATIONS -- 24 APRIL 2017 MONDAY – TRAYODĀŚĪ

 

QUESTION: WHO IS COMPLETELY BLIND?

ANSWER: HE WHO IS IN THE PASSIONS.

 

PITANJE: KO JE POTPUNO SLIJEP?

ODGOVOR: ONAJ KO JE U STRASTI.

TULASĪ SEVĀ & TULASĪ CARE – SARAJEVO DOBRINJA II -- BOSNIA AND HERZEGOVINA -- TADĪYA SEVANA -- RENDERING SERVICE TO THOSE RELATED TO THE LORD -- SLUŽITI ONE KOJI SU POVEZANI S GOSPODINOM -- Sona Gaurāńga Dās's photo.
19.04.2017.

SPIRITUAL CONSULTATIONS -- 19 APRIL 2017 WEDNESDAY – AṢṬAMĪ

 

THE URGE TO SPEAK

 

When we refer to the urge to speak, we refer to useless talking, such as that of the impersonal Māyāvādī philosophers, or of persons engaged in fruitive activities (technically called karma-kāṇḍa), or of materialistic people who simply want to enjoy life without restriction. All such talks or literatures are practical exhibitions of the urge to speak. Many people are talking nonsensically and writing volumes of useless books, and all this is the result of the urge to speak. To counteract this tendency, we have to divert our talking to the subject of Kṛṣṇa. This is explained in Śrīmad-Bhāgavatam [1.5.10-11].

 

NAGON GOVORA

 

Kada mislimo na nagon govora, to se odnosi na nepotrebne razgovore u kakve se upuštaju:


1) Māyāvādī filozofi [impersonalisti].

2) Ljudi koji se bave plodonosnim aktivnostima. To se stručno zove karma-kāṇḍa.

3) Materijalisti koji prosto žele da uživaju u životu bez ograničenja.

 

Svi takvi razgovori ili literatura praktičan su prikaz nagona govora. Mnogi ljudi pričaju gluposti, ili pišu tomove besmislenih knjiga, a sve je to posljedica potrebe za govorom. Da bismo ukrotili taj nagon, moramo da prestanemo s takvim razgovorima i da pričamo o Kṛṣṇi. To je objašnjeno u Śrīmad-Bhāgavatamu [1.5.10-11].

 

Bhaktivedanta VedaBase: The Nectar of Instruction 1 -- Purport

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 1.5.10-11 -- His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

14.04.2017.

SPIRITUAL CONSULTATIONS – 14 APRIL 2017 FRIDAY – TRITĪYA

 


TRANSCENDENTAL VEDIC PSYCHOLOGY

 IF WE GIVE UP OUR OWN SPIRITUAL ACTIVITIES AND SIMPLY BECOME CONCERNED WITH THE BODILY COMFORTS OF OTHERS, WE WILL FALL INTO A DANGEROUS POSITION.

 

KOMENTAR: Uticaji Kali yuge su toliko jaki, da je već sada primjetna opća tendencija ka daljoj degradaciji ljudskih društava u svijetu, kao i uobičajenih normi ponašanja. Dakako, to je dijelom prisutno i kod nas samih, zavisno od razine svjesnosti svakog ponaosob, ali često to ne vidimo, jer je isto vidljivo tek kroz duže vremeske intervale. Mnogo toga što je bilo nezamislivo i nikako nije bilo dozvoljeno do prije samo nekih desetak ili dvadesetak godina, sada je dopušteno, čak se i otvoreno radi. Nisu u pitanju samo promjene u nekim društvenim sistemima, stvari su još mnogo dublje.  

 

U ovim nekim pročišćavajućim vremenima, neznanje nekih postaje izrazito opasno, tako da se često mora pisati i govoriti u šiframa, kao nekada davno u doba inkvizicije i nekih totalitarnih režima, da nas māyā i njeni agenti ne potkače. Za one koji još ne poznaju značenje sanskritskog synonyma māyā, radi pojašnjenja – māyā je ono što nije, ili iluzorna energija Svevišnjeg Gospodina. Neznanje je očito jako opasno specijalno u slučaju onih, koje žive  isključivo u iluziji svakodnevnih materijalističkih preokupacija i težnji za lažnim tjelesnim imenovanjima, te lažnim prolaznim pozicijama u materijalnom svijetu.


Događaju se i neke čudne, nepredvidljive stvari. Opet za utjehu, obično ništa nije onako kako izgleda. Ako pažljivo i redovno obavljamo svoju duhovnu praksu -- sadhanu i naoko nepovoljne stvari postepeno postaju povoljne, a neke karmičke nepovoljnosti više rade ispod površine i puno su blaže.

 

U smislu Śrīmad Bhāgavatama 5.8.9 je rečeno: “Ako zanemarimo svoje duhovne aktivnosti i jednostavno brinemo o tjelesnim udobnostrima, doći ćemo u opasan položaj.”

 

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.8.9 Purport -- His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

05.04.2017.

SPIRITUAL CONSULTATIONS -- ŚRĪ RĀMA NAVAMĪ – APPEARANCE OF LORD ŚRĪ RĀMACANDRA -- 5 APRIL 2017 WEDNESDAY [FASTING TILL SUNSET]

 

WHY IS CHAOS IN THE WORLD?  

 

… There was but one victim like Ajāmila in those days, but in this Age of Kali the poor innocent students are daily victims of cinemas which attract men only for sex indulgence. The so-called administrators are all untrained in the affairs of a kṣatriya. The kṣatriyas are meant for administration, as the brāhmaṇas are meant for knowledge and guidance. The word kṣatra-bandhu refers to the so-called administrators or persons promoted to the post of the administrator without proper training by culture and tradition. Nowadays they are promoted to such exalted posts by the votes of the people who are themselves fallen in the rules and regulations of life. How can such people select a proper man when they are themselves fallen in the standard of life? Therefore, by the influence of the Age of Kali, everywhere, politically, socially or religiously, everything is topsy-turvy, and therefore for the sane man it is all regrettable.

 

ZAŠTO JE KAOS U SVIJETU?

     

… U te dane je postojala samo jedna žrtva kao Ajāmila, ali u ovom dobu Kali, jadni i nedužni studenti su dnevno žrtve bioskopa, koji privlače ljude samo radi polnog uživanja. Takozvani upravitelji su svi neuvježbani u poslovima kṣatriye. Kṣatriye treba da upravljaju, kao što je za brāhmaṇe namijenjeno znanje i vodstvo. Riječ kṣatra-bandhū se odnosi na takozvane administratore, ili osobe postavljene na položaj upravljača bez pravilnog obučavanja pomoću kulture i tradicije. Danas su postavljeni na tako visoke položaje glasanjem Ijudi, koji su sami pali i ne pridržavaju se propisanih pravila za život. Kako onda mogu takvi Ijudi da izaberu pravog čoveka kada su sami pali u standardu života. Prema tome, uticajem doba Kali, politički, socijalno ili religiozno, sve je okrenuto naopačke i zato je za razumnog čovjeka sve žalosno.

 

Canto 1: Creation             Chapter 16: How Parīkṣit Received the Age of Kali

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 1.16.22 -- Purport

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Krishna Consciousness

25.03.2017.

SPIRITUAL CONSULTATIONS -- 25 MARCH 2017 SATURDAY – DVADĀŚĪ

 

 

EDUKACIJA EDUKATORA

 

Dok nam mlade generacije u školama i na fakultetima uče kako vukovi savijaju gnijezda na drveću, nema ništa od istinskog oporavka društva i duhovnog napretka svakog pojedinca i društva u cjelini. Potrebno je uvesti vedski sistem obrazovanja i dodatne edukacije u svim segmentima društva. A za isto je ponajprije  potrebna sistematska edukacija edukatora u sofisticirana vedska znanja višeg ranga.

 

24.02.2017.

SPIRITUAL CONSULTATIONS – 24 FEBRUARY 2017 -- FRIDAY – TRAYODĀŚĪ

 

 

DHARMA – THE WAY OF TRANSCENDENCE  

 

ČESTO NEMAMO VREMENA NI ZA ELEMENTARNE LIČNE POTREBE

 

Ako ne obavljamo svoju dharmu [ima više mogućih prevoda i značenja riječi dharma, jedno od njih je i pravilno djelovanje], tada će nas māyā ili ono što nije angažirati u različite potrage i aktivnosti, samo da bi nas odvukla što dalje od pravih vrijednosti, tako da gubimo što više vremena i energija na nepotrebne stvari i postanemo što više vezani za materijalističke tendencije. Māyā je toliko moćna, da će nam se učiniti da mi sami donosimo te odluke, te da su pravilne i za naš vlastiti samointeres, koji je i najpreči. Čak nam se može početi događati, da nemamo vremena ni za najelementarnije lične potrebe, ili pak za devocijske aktivnosti i svakodnevnu duhovnu praksu – sadhanu, a pogotovo za druženje s duhovno naprednim osobama, te za pomoć drugima manje sretnim od nas, a koji očekuju neku našu malu podršku i asistenciju.  

 

Bolje je raditi svoju dharmu i nesavršeno, nego tuđu savršeno. Da bi pravilno spoznali svoju dharmu, potrebno je detaljnije proučiti Śrīmad-Bhāgavatam i druge vedske spise, te potražiti dodatne odgovore kod iskusnih bhakta i vjerodostojnih duhovnih učitelja. Možemo recimo krenuti od proučavanja stihova iz Śrīmad-Bhāgavatama 1.2.6 – 1.2.21 [ukupno 16 stihova], koji detaljnije obrađuju dharmu – put transecendencije.

 

Pred nama je uvijek sloboda izbora, ali i odgovornost za donesene odluke. Međutim, često mi manipuliramo s našom slobodom izbora. Da bi se to bolje shvatilo, treba navesti da je iz vedskog Charta moguće sagledati karmičke okolnosti u koje smo trenutno inkorporirani, pa čak i naš odgovor na iste. Dakle, ako je moguće unaprijed predvidjeti i naš odgovor na određene karmičke okolnosti, možemo samo zamisliti koliku slobodu izbora ustvari imamo. Generalno, postoje dva puta:

 

PRAVṚTTI-MĀRGA – PUT ČULNOG UŽIVANJA JE NIŽI PUT.

NIVṚTTI-MĀRGA – PUT ODRICANJA ZA VRHOVNI CILJ JE VIŠI PUT.

 

14.02.2017.

SPIRITUAL CONSULTATIONS -- 14 FEBRUARY 2017 TUESDAY – CATURTHĪ

 

PRIVREMENA TJELESNA IMENOVANJA

 

Jedna od najgorih stvari, koju možemo sami sebi napraviti je – neimati vremena za druge osobe iz našeg okruženja, kada bude zatražena neka naša mala asistencija, a pogotovo neimati vremena za svakodnevnu sadhanu-duhovnu praksu i dalja duhovna traganja, te ponovno uspostavljanje nekada davno izgubljenog odnosa s Svevišnjim Gospodinom. Inače, mnoge od osoba iz okruženja su nam poslane prema višem uređenju, ili smo mi njima poslani zbog neke vrste saradnje i međusobne pomoći. Ako odbijamo pomoći drugima na neki prikladan način shodno mjestu, vremenu i drugim okolnostima [deśa-kāla-pātra], tada ustvari odbijamo da i nama bude pomognuto. Nekada potrebe drugih dobrih duša trebamo staviti čak i ispred vlastitih prioriteta. Dakle, ne slušajmo poruke duhovno neukih političara preko medija, koji pogrešno misle, ili pak tako svjesno predstavljaju onima koji su u neznanju nastavljujući raditi politike i razdor među građanima, zbog daljeg uvećavanja moći i gomilanja novca -- da su lažna i prolazna  tjelesna imenovanja sve u svemu: “Ja sam ovo…”, “A, oni su ono nešto drugo…”; “Moj Bog…” “ Moja nacija…”, etc. Lažna tjelesna imenovanja dolaze iz neznanja i imanja materijalnih koncepcija života, tačnije od našeg fols-ega, lažnog ja, odkuda i dolaze pogrešne mis-koncepcije “Ja” i “Moje”. Moramo sami sebi ponavljati hiljadama puta: mi nismo ovo tijelo – mi smo duhovna duša! A, sve je Božje ustvari. Kako smo potpuno goli došli na ovaj svijet – tako ćemo i otići. Sa sobom nosimo samo mnogobrojne  utiske [sličice] -- samskare iz ovog i prošlih života i određenu razinu svjesnosti, dakako obično  i mnogobrojne karmičke dugove, koje ne stignemo poravnati u ovom životu.

 

 

RETURN RATHA YĀTRĀ – ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- 18 JULY 2013 https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412/

Stariji postovi

<< 05/2017 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free countersMOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
39461

Powered by Blogger.ba